Privacyverklaring

Terug naar de website

Het mailadres dat u ingeeft, gebruiken we enkel in het kader van de fondsenwerving voor het verbouwen van het scoutslokaal op Zurenborg. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties of verenigingen en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende deze site is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij bewaren de volgende informatie van uw bezoek aan onze site:

Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren, u op de hoogte te houden van veranderingen, u later te contacteren voor promotie van onze geldinzamelacties en om statistische gegevens te verkrijgen.

Als u in de toekomst geen elektronische post van ons wenst te ontvangen, stuur dan een email met als titel van het bericht: “opzegging nieuwsbrief” naar vzw@scouts-zurenborg.be

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken enkel cookies voor de algemene werking van deze site. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De weergegeven gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Deze zijn onderhevig aan wijziging door de vzw scouts en gidsen zurenborg en de personen die deze site onderhouden. Vzw scouts en gidsen zurenborg of de 20-72ste scouting van Zurenborg kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. Mocht u toch fouten of onduidelijkheden ontdekken zouden we u vriendelijk willen verzoeken ons daarvan op de hoogte te stellen.